Повернiть, будь ласка, телефон у горизонтальне положення.
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА)


Фізична особа-підприємець Пілінкевич Юрій Віталійович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців № 24150000000075873 від 17.08.2016, який є власником інтернет-проекту Перший кавовий портал України “Кавова Мапа” та веб-сайту проекту https://kava-map.com, частиною якого є сервіс з надання рекламних послуг на сторінках “Мапа кавових закладів” та “Кавова крамниця”, що надалі іменується «Виконавець»,
ПРОПОНУЄ юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, кожен з яких окремо надалі іменується «Замовник», отримати доступ до сервісу з розміщення реклами на сторінках “Мапа кавових закладів” та «Кавова крамниця» веб-сайту Першого кавового порталу України “Кавова Мапа”, який розміщено в мережі Інтернет за адресою https://kava-map.com, шляхом приєднання до цього договору про надання доступу до сервісу, який надалі іменується «Договір».
Договір є офертою та розміщений/оприлюднений на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням https://kava-map.com._.
Виконавцем може бути наданий Доступ Замовнику лише за умови укладання договору – прийняття оферти. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови Договору. Надання Виконавцем Доступу Замовнику до Сервісу засвідчує факт укладення Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в наступному значенні:
Сторони – Замовник та Виконавець
Сайт - веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.kava-map.com, на якому розташований Сервіс, передбачений Договором, та методи оплати за користування ним.
Сервіс – функціонал, призначенням якого є можливість здійснювати рекламу продукції Замовника на Рекламному місці. Функціональні можливості Сервісу підтримуються Виконавцем в актуальному стані, а також постійно доповнюються і розвиваються у відповідності до внутрішньої політики Виконавця.
Основні функціональні можливості Сервісу:
1) Забезпечення Замовника Доступом 2) Забезпечення Замовника можливістю використання Сервісу онлайн 3) забезпечення Замовника можливістю поповнення Рахунку за допомогою запропонованих методів 4) Забезпечення Замовника можливістю розміщувати рекламний матеріал на Рекламному місці з використанням Особистого кабінету або іншими запропонованими Виконавцем методами 5) Консультуванням Замовника в справах роботи Сервісу
Рекламне місце – сторінки проекту “Мапа кавових закладів” та “Кавова крамниця”, на яких розміщена рекламна інформація Замовника в мережі Інтернет на веб-сайті Виконавця за адресами сою: https://kava-map.com/cafes/ та https://kava-map.com/shops відповідно.
Доступ – право Замовника використовувати Сервіс виключно за його функціональним призначенням на умовах Договору, впродовж оплаченого періоду часу у відповідності до Тарифів.
Тарифи – перелік та обсяг відповідних функціональних можливостей Сервісу (пакетів сервісу), до яких надається доступ, та вартість такого доступу, що є невіддільною частиною цього Договору (додаток №1).
Особистий кабінет — персональний розділ Замовника на Сайті, до якого він отримує доступ, після його надання Виконавцем, та авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Замовника, перегляду даних статистики (даних системи автоматизованого обліку інформації Виконавця), керування рекламними матеріалами що зображаються на Рекламному місці, а також вчинення інших дій і отримання додаткової інформації.
Розміщення реклами – показ Рекламного матеріалу на Рекламному місці на Сайті, спрямованого на залучення до нього уваги, розміщення або виконання якого допускається у відповідності до цього Договору і концепції інтернет-проекту “Кавова Мапа”.
Рекламний матеріал – інформація про сервіс або продукт (кава, солодощі, аксесуари, тощо) з описом основних властивостей, вартості, фото та посилання на сторінку цього продукту в Інтернет – магазині Замовника або на особисту (маркетингову) сторінку кав’ярні. Рекламним матеріалом може бути також банер що розміщується на Рекламному місці.
Заявка – формалізований запит Замовника на отримання Доступу.
Рахунок - рахунок, на якому розміщені кошти Замовника, які використовується для оплати Сервісу. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на сайті www.kava-map.com, потім загальноприйнятим тлумаченням цього терміну.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець надає Замовнику Доступ до Сервісів «Мапа кавових закладів» та «Кавова Крамниця», а Замовник бере на себе зобов’язання оплачувати вартість Доступу за Тарифами, що передбачені цим Договором.

3. УМОВИ НАДАННЯ СЕРВІСУ

3.1 Замовник зобов'язаний до прийняття умов Договору ознайомитися з цими умовами й Тарифами. Обов'язковою умовою надання Виконавцем Доступу до Сервісу є беззаперечне прийняття і дотримання Замовником вимог і положень цього Договору.
3.2 Для отримання Доступу Замовник надсилає Виконавцю формалізовану Заявку, використовуючи стандартну форму, що розміщена на сайті за адресою https://kava-map.com/request_registration/cafes для кавових закладів та https://kava-map.com/request_registration/shops для інтернет-магазинів. На підставі отриманої Заявки Виконавець приймає рішення щодо надання Замовнику Доступу.
3.3 Замовник розміщує Рекламний матеріал в Особистому кабінеті та перевіряє правильність його показу на Рекламному місці.
3.4 Для показу Рекламного матеріалу на Рекламному місці Замовник поповнює свій Рахунок в Особистому кабінеті.
3.5 Списання коштів з Рахунку відбувається автоматично, відповідно до Тарифів.
3.6 Статистика в Особистому кабінеті Замовника дає йому можливість відстежувати факт списання коштів з Рахунку, відповідно до Тарифів.
3.7 Відповідальність за правдивість Рекламного матеріалу несе виключно Замовник. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання відеозаписів, зображень несуть особи, які неправомірно використовували відеозаписи, зображення, розміщені на сайті. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити Замовнику Доступ (повністю або частково) у будь-який час з попереднім повідомленням або без нього, якщо за Замовником помічені ознаки шахрайства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Замовник має право:
4.1.1 Отримати Доступ, розміщувати Рекламний матеріал на Рекламному місці, сплачувати Сервіс відповідно до обраного Тарифу.
4.1.2 Направляти Виконавцю свої пропозиції щодо покращення функціонування Сервісу.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1 Отримувати від Замовника кошти за користування Сервісом, відповідно до обраного Замовником Тарифу.
4.2.2 На власний розсуд встановлювати та змінювати перелік та вартість відповідних функціональних можливостей Сервісу (пакетів сервісу) до яких надається Доступ та вартість такого Доступу, які наведені у Тарифах, що не суперечать чинному законодавству України, з інформуванням Замовника про проведені зміни шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Виконавця.
4.2.3 З метою вдосконалення досвіду користування Сервісом, спрощення навігації та оптимізації дизайну інтерфейсу Сервісу, використовувати сторонні сервіси (Google Analytics та інші) для аналізу взаємодії Замовника із Сервісом.
4.2.4 У разі порушення Замовником своїх зобов’язань щодо оплати за Договором, а також вчинення інших порушень Договору, що унеможливлюють виконання Договору Виконавцем, повністю припинити Замовнику надання Доступу до Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню. Замовник усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1 Ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі умов Договору.
4.3.2 Своєчасно здійснювати оплату Виконавцю за Договором.
4.3.3 Надавати Рекламні матеріали, що не суперечать вимогам чинного законодавства України та нормам моралі.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1 Надавати Замовнику необмежений доступ до Сервісу та можливість роботи з Рекламним матеріалом, поповненням Рахунку та доступ до статистики в Особистому кабінеті.
4.4.2 Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації Замовника за винятком випадків, встановлених законодавством України.
4.4.3 Інформувати Замовника про зміну Тарифів, розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Виконавця.

5. ВАРТІСТЬ ДОСТУПУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Вартість Доступу до Сервісу визначається у відповідності до Тарифів.
5.2 Оплата Доступу здійснюється Замовником шляхом попередньої оплати.
5.3 Зняття грошових коштів за Доступ з рахунку Замовника відбувається автоматично, на програмному рівні, відповідно до Тарифів.
5.4 Статистика зняття коштів відображається в Особистому кабінеті Замовника.
5.5 Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі. Замовник самостійно здійснює передоплату за Доступ в Особистому кабінеті. Виставлення рахунку Виконавцем не є обов’язковою умовою для здійснення Замовником розрахунків за Договором.
5.6 У разі ненадходження грошових коштів на рахунок Виконавця надання Доступу автоматично припиняється.
5.7 Оплата послуг здійснюється в українських гривнях шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.9 У випадку відмови Замовника від подальшої співпраці з проектом кошти, що наявні на Рахунку Замовника, Замовнику не повертаються.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договір вважається укладеним та діє з дати отримання Замовником Доступу.
6.2 Договір не може бути укладений, а укладений договір підлягає розірванню у випадках, встановлених відповідними законами України, в тому числі, але не виключно Законами України «Про санкції» No 1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом» No 638-IV від 20.03.2003, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» No 1636-VII від 12.08.2014.
6.3 Договір діє протягом всього періоду наявності на рахунку Замовника грошових коштів плюс 10 календарних днів після їх закінчення. Кожне здійснення передплати Замовником автоматично продовжує дію Договору.
6.4 Кожна зі Сторін має право заявити за 30 календарних днів про свій намір розірвати Договір достроково.
6.5 Внесення змін та доповнень до Договору, додатків до нього, здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті Виконавця.
6.6 Актуальна редакція Договору приймається на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових Замовників, так і для Замовників, що уклали Договір раніше.
6.7 Актуальна редакція Договору (з усіма додатками) знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Виконавця https://kava-map.com/document/contract .

7. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1 Замовник визнає і погоджується з тим, що Сервіс та усі необхідні програми, пов'язані з ним, містять конфіденційну інформацію та захищені законом. Ні сам Замовник, ні інші особи за сприяння Замовника не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення Сервісу; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться до програмного забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, облікових даних та паролів Замовників.
7.2. Усі результати інтелектуальної діяльності (елементи оформлення веб-сайту, символіка, логотипи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фото, та інші об'єкти), які використовуються або розміщені на веб-сайті, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю ТзОВ “Клейнод Софт” і охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та нормами міжнародного права у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1 Сторони дійшли згоди, що текст цього Договору, умови договору і Додатків (включаючи інформацію про вартість послуг), будь-яка інформація про Сторону, інформація і відомості які стосуються поточної діяльності та перспективних планів Сторін, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка не є загальновідомою, є конфіденційною і не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.
8.2 Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з чинним законодавством України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 За невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
9.2 Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали та/або інформація, надана ним Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, правдивим, не порушують авторських прав та прав інтелектуальної власності третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.
9.3 Відповідальність за правдивість Рекламного матеріалу несе виключно Замовник. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов Договору.
9.4 Виконавець не несе відповідальність за збитки та інші наслідки, що настали не з вини Виконавця (відсутність у Замовника або вихід з ладу комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних засобів, які задовольняють вимогам для роботи із Сервісом; програмно-технічні недоліки комп’ютерної техніки Замовника; віруси та інші шкідливі програми в його техніці; збої або обмеження, введені регіональним провайдером Замовника).
9.5 Виконавець не несе відповідальність за дії, вчинені Замовником при користуванні Сервісом, що суперечать чинному законодавству України, Договору (включно із Документацією), які заподіяли (спричинили) збитки/шкоду та інші негативні наслідки третім особам.
9.6 Виконавець не несе відповідальність за дії, вчинені на веб-сайті Замовника третіми особами, що суперечать чинному законодавству України, Договору (включно із Документацією), які заподіяли (спричинили) збитки/шкоду та інші негативні наслідки Замовнику.

10. ЗАХИЩЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1 Сайт проекту захищений. Захищеність досягається використанням протоколу HTTPS, який забезпечує конфіденційність інформації шляхом її шифрування.
10.2 Виконавець зобов’язується, відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, забезпечити належний захист персональних даних Замовника від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжити необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.
10.3 Замовник дає згоду Виконавцеві на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі під час виконання умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

11.1 Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути припинений в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
11.2 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.
11.3. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це інші Сторони.
11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строк виконання зобов’язань поновлюється.
11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 Усі спори, які виникають між Сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.
12.2 У разі виникнення суперечок і розбіжностей з питань, що становлять предмет Договору або пов’язані з ним, Сторони будуть застосовувати всі можливі заходи для їх вирішення шляхом переговорів.
12.3 Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1 Сторони домовились, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Доступу та/або виконання зобов’язань за Договором можливе через електронне листування Сторін – шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді через інтерфейс сайту та функціональні можливості Особистого кабінету.
13.2 Виконавець залишає за собою право розслідувати будь-які незаконне і / або несанкціоноване використання Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів і інших автоматичних пристроїв стосовно Сайту, і приймати комплекс відповідних правових дій, відповідно до Законодавства України, для запобігання нанесення шкоди або для вимоги відшкодування завданих збитків.
13.3 Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором відповідно до цих Правил або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.
13.4 Якщо якесь із положень цих Правил буде визнано недійсним, то законність / дійсність решти його положень від цього не втрачаються.


Додаток №1 до Договору Приєднання


Тарифи
Сервіс Дія Вартість
1. Показ товару на сторінці “Кавова крамниця”, забезпечення доступу до Особистого кабінету та до статистики. Консультування. При кліку на товар відбувається перехід на сторінку товару на сайті Замовника 1.00 грн. за один клік
2. Розміщення Рекламного матеріалу кавового закладу на сторінці “Мапа кавових закладів”, забезпечення доступу до Особистого кабінету, та до статистики. Консультування. При кліку на кавовий заклад на мапі або на списку кавових закладів відбувається перехід на власну сторінку кавового закладу на сайті проекту “Кавова Мапа”. 1.00 грн. за один клік
3. Банерна реклама (розміщення банеру на рекламному місці) Перехід на сторінку товару на сайті або на сайт Замовника по кліку 2.50 грн. за один клік
4. Формування експорту Рекламного матеріалу Замовника Розробка програмного забезпечення для експорту рекламного матеріалу з інтернет-магазину Замовника в формат XML Договірна
5. Автоматичне наповнення Рекламного місця Замовника на Сайті проекту інформацією про продукт, яка розміщена в інтернет-магазині Замовника Розробка програмного забезпечення для автоматичного експорту Рекламного матеріалу з інтернет-магазину Замовника та імпорт цього матеріалу на Рекламне місце на Сайті. Ця періодична дія буде відбуватися без участі Замовника, але з його згоди. Договірна


Редакція від 15.05.2019